ÖSD

ÖSD - Osztrák Nyelvi Diploma - államilag elismert egynyelvű nyelvvizsga (német)

Az ÖSD nyelvvizsgáról

A Magyarországon államilag elfogadott Osztrák Nyelvi Diploma (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch = ÖSD) az osztrák állam szigorú minőségi követelményeket követő vizsgarendszere a német mint idegen nyelv mérésére. A vizsga írásbeli (olvasott szövegértés, hallott szövegértés, irányított fogalmazás/levél) és szóbeli (irányított beszélgetés) részből áll, és elsősorban a hétköznapi élethez szükséges írásbeli és szóbeli kommunikációs készséget teszteli. A vizsga egynyelvű, az általános német nyelvtudást méri.

Az egynyelvű vizsgák közül az ÖSD az egyedüli vizsga, amely a szótárhasználatot a B1 (Zertifikat Deutsch - alapfok) kivételével (alapfokon nem lehet szótárt használni) megengedi. B2 középfokon kétnyelvű nyomtatott szótárt lehet használni, C1 felsőfokon egynyelvű, értelmező szótár használata megengedett.

Az ÖSD használhatósága

Az ÖSD nemzetközileg ismert és elismert nyelvvizsga, Magyarországon egyetemi felvételinél plusz pontok járnak érte, a diplomaszerzéshez előírt nyelvtudás igazolásához természetesen megfelel.

Az ausztriai felsőoktatási intézmények szinte minden esetben ragaszkodnak ahhoz, hogy a német nyelvtudás igazolására a pályázók az osztrák állam nyelvvizsga bizonyítványát mutassák be.

Ha ausztriai munkavállalásról van szó, az állami munkaadók a nyelvtudás igazolására szinte kivétel nélkül különböző szintű ÖSD nyelvvizsgát követelnek, leggyakrabban B2 (középfok) szintűt.

Felkészítő tanfolyamok

Vizsgára felkészítő tanfolyamokat minden vizsgaidőszak előtt hirdetünk. A részletekről tájékozódhat az Egyetemi Nyelviskola menüpont alatt.

Ha kíváncsi arra, hogy hogyan is néz ki egy ÖSD vizsga (bármelyik szinten), oldjon meg egy minta feladatsort. A megoldási kulcs segítségével lemérheti a megfelelő vizsgaszinthez viszonyított tudását.

Mintafeladatok megoldással:

B1 - alapfok

B2 - középfok

C1 - felsőfok

 

SOPRONI VIZSGAIDŐPONTOK 


JELENTKEZÉSI LAP (2021 december)

JELENTKEZÉSI LAP 2022 (új vizsgadíjak)

 

VIZSGASZABÁLYZAT

Jelen vizsgaszabályzat a Soproni Egyetem Idegen Nyelvi Központjában lebonyolított nyelvvizsgákra vonatkozik.

Cím:     Soproni Egyetem

            Idegen Nyelvi Központ

            Erzsébet u. 9.

            9400 Sopron

A Soproni Egyetem Idegen Nyelvi Központja az ÖSD akkreditált vizsgahelye.

Amennyiben más vizsgahelyen tesz nyelvvizsgát, a vizsgával kapcsolatos tudnivalókról érdeklődjön az adott vizsgahelyen.

 

ÖSD vizsga

Az ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch) vizsgarendszer külföldi fejlesztésű. A vizsga egynyelvű, az általános nyelvi német nyelvtudást méri. Az ÖSD Magyarországon akkreditált vizsga.

 

Vizsgaszintek

 • ÖSD Zertifikat B1 (alapfok)
 • ÖSD Zertifikat B2 (középfok, egynyelvű vagy kétnyelvű szótár használata megengedett)
 • ÖSD Zertifikat C1 (felsőfok, egynyelvű, értelmező szótár használata megengedett)

 

Magyar nyelvű vizsgaleírások:

 

https://www.budapest.oesterreichinstitut.hu/nemet-tanulas-budapesten/nemet-nyelvvizsgak-oesd/

 

ÖSD mintafeladatsorok ingyenesen letölthetőek a http://www.osd.at honlapon.

 

Vizsgaidőpontok

Itt juthat el a vizsganaptárhoz, mely tartalmazza a vizsgaidőpontokat, a jelentkezési határidőket és az eredmények közzétételének időpontjait.

A vizsgaidőszak 1 hétig tart (péntektől péntekig). Az írásbeli vizsga időpontja szerepel a vizsganaptárban, a szóbeli vizsga a vizsgaidőszak valamelyik napja, melyről a vizsgázó értesítést kap.

 

Vizsgajelentkezés feltétele

A 137/2008. (V. 16.) Kormányrendelet értelmében Magyarországon akkreditált nyelvvizsgára minden, a jelentkezés naptári évében 14. életévét betöltött személy jelentkezhet.

 

Vizsgára jelentkezés

A vizsga komplex, vagyis írásbeli és szóbeli részvizsgából áll. Tehát jelentkezni csak komplex vizsgára lehet. Valamelyik részvizsga (szóbeli vagy írásbeli) sikertelensége esetén csak annak ismétlésére nincs lehetőség. További információ erről a „bizonyítványok” fejezetben található.

 

Jelentkezni a honlapunkról letölthető, ill. az INYK hirdetőtábláján kihelyezett jelentkezési lappallehet. A

 • kitöltött jelentkezési lap eredeti példányát
 • a vizsgadíj átutalását igazoló banki bizonylatot és
 • a vizsgázó igazolványáról (lásd személyazonosság ellenőrzése) készített fénymásolatot

el kell juttatni az INYK címére (INYK titkárságán leadni, a Titkárság ajtaja mellett található postaládába bedobni vagy postai úton az INYK címére elküldeni).

A vizsga időpontjáról és vizsgabeosztásról valamint a vizsga helyéről a vizsgázók 10 munkanappal a vizsgaidőpont előtt postai levélben kapnak értesítést.

A jelentkezés elfogadása a vizsgahely döntésén múlik. Ha nem áll módunkban a jelentkezést elfogadni, azt a jelentkezést követően e-mailben jelezzük.

 

Vizsgadíj befizetése

A vizsgadíj banki átutalással vagy banki pénztári befizetéssel történik.

Kedvezményezett neve: Soproni Egyetem

Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. 11737083-24683441

A közlemény rovatba feltétlenül tüntesse fel a következő adatokat:

vizsgázó neve – INYK F 018 – ÖSD 71b06101

 

A vizsgadíj csekken történő befizetésére nincs lehetőség.

 

Aktuális vizsgadíjak

Lásd Jelentkezési lap

 

Jelentkezés ha még nincs meg az előző vizsga eredménye

Ha egy vizsgázó nem bízik a vizsgája sikerességében és szeretne ismételten jelentkezni ÖSD vizsgára, úgy, hogy még nem kapta meg az előző vizsgája eredményét, akkor a nyelvvizsgadíj befizetése előtt feltétlenül vegye fel a kapcsolatot az INYK-val egyeztetés céljából.

 

A vizsga menete

Az írásbeli és a szóbeli vizsga két külön napon zajlik, kivéve a C1-es vizsgaszintet, ahol előfordulhat, hogy egy napon zajlik mind a két vizsgarész. A vizsga dátuma kötött, egyéni kéréseket általában nem áll módunkban figyelembe venni.


Mobiltelefon

A mobiltelefonokat a felkészülés és a vizsga teljes időtartamára ki kell kapcsolni és a táskába kell rakni.


Írásbeli vizsga

Az írásbeli vizsgán a vizsga kezdete előtt legalább 10 perccel meg kell jelenni. A terembeosztás a termeken olvasható lesz. A vizsgázók személyazonosságukat fényképes igazolvánnyal (személyi igazolvánnyal/útlevéllel/vezetői engedéllyel) igazolják.

Az írásbeli vizsgákon az adott vizsgánál engedélyezett szótáron (B1: nem használható szótár, B2: egy- vagy kétnyelvű nyomtatott szótár, C1: egynyelvű nyomtatott szótár) kívül semmilyen egyéb segédeszköz használata nem megengedett. A vizsgázók maguk gondoskodnak az írásbeli vizsgán szükséges szótárról.


Szóbeli vizsga

A szóbeli vizsgán a vizsga kezdete előtt legalább 10 perccel meg kell jelenni. A vizsgázókat név szerint szólítják adatellenőrzés céljából. A vizsgázóknak személyazonosságukat fényképes igazolvánnyal (személyi igazolvánnyal/útlevéllel/vezetői engedéllyel) kell igazolni. A felkészülési idő alatt (B1: 10-15 perc, B2 10-15 perc, C1: 15-20 perc) az adott vizsgánál engedélyezett szótáron kívül (B1: nem használható szótár, B2: egy- vagy kétnyelvű szótár, C1: egynyelvű szótár) semmilyen egyéb segédeszköz használata nem megengedett.

A szóbeli vizsgáról minden esetben hangfelvétel készül.


Személyazonosság ellenőrzése

A vizsgázó a vizsga mind két részén igazolja magát arcképes igazolvánnyal (személyi igazolvánnyal/útlevéllel/vezetői engedéllyel), amelyről már a jelentkezési lappal együtt lead egy fénymásolatot. Ezt a másolatot a vizsgaközpontba (Osztrák Intézet Budapest) küldjük, ahol az adatvédelmi előírásokat figyelembe véve egy évig megőrzik.

A vizsgázó a személyi adatai tárolásához, elektronikus feldolgozásához és a vizsgahely részéről illetékes szervezetekhez, hivatalokhoz való továbbításához hozzájárul és ezt a vizsgadolgozat borítóján (Gesamtbogen), illetve a jelentkezési lapon aláírásával igazolja.


Személyi adatok ellenőrzése

A szóbeli vizsga előtt, a felkészülési idő elején, a vizsgázó két különböző névsoron személyi adatainak helyességét ellenőrzi és aláírásával igazolja. Ha hibás valamelyik adat, a névsoron jelölnie kell a hibát.

Szótárhasználat

 • B1 Zertifikat Deutsch: szótár használata nem megengedett
 • B2 Mittelstufe Deutsch: egy és/vagy kétnyelvű nyomtatott szótár használata megengedett a teljes írásbeli vizsga során (olvasás utáni szövegértés, hallás utáni szövegértés, íráskészség) és a szóbeli vizsga előtti felkészülési idő alatt.
 • C1 Oberstufe Deutsch: nyomtatott egynyelvű, értelmező szótár használata megengedett a teljes írásbeli vizsga során (olvasás utáni szövegértés, hallás utáni szövegértés, íráskészség) és a szóbeli vizsga előtti felkészülési idő alatt.
 • C2 Wirtschaftsprache Deutsch: nyomtatott egynyelvű szótár használata megengedett a teljes írásbeli vizsga során (olvasás utáni szövegértés, hallás utáni szövegértés, íráskészség) és a szóbeli vizsga előtti felkészülési idő alatt.

 

Vizsgacsalás

Azokat a vizsgázókat, akik a vizsga során nem megengedett eszközöket használnak, a többi vizsgázót a vizsgázásban zavarják vagy hátráltatják, vagy mások helyett vizsgáznak, a teremfelügyelő vagy vizsgáztató azonnal kizárja a vizsgáról. Amennyiben csak a vizsga után derül ki, hogy kizárásra okot adó tények állnak fenn, a Vizsgahely indokolt esetben jogosult a vizsgát nem megfeleltnek minősíteni. A vizsgacsalásokról jegyzőkönyv készül. A csalók neveit az Osztrák Intézet megküldi az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központnak.

 

Halasztás

A vizsgázó egyszer, kizárólag írásban, díjmentesen kérhet vizsgahalasztást. A halasztási kérelemnek legkésőbb a vizsga előtti munkanapon meg kell érkeznie a vizsgahelyre. Ellenkező esetben a halasztási kérelem érvénytelen.

 

Vizsgalemondás

Ha a vizsgázó a jelentkezési határidő lejárta után, legkésőbb a vizsga előtti napon mondja le a vizsgát, a befizetett vizsgadíj 50%-át utaljuk vissza.

Ha vizsgázó a vizsgát nem mondja le és nem jelenik meg a vizsgán, a vizsgadíjat nem áll módunkban visszafizetni.

 

Vizsgaeredmények

A vizsgaeredmények a vizsganaptárban megadott napon kerülnek fel az internetre, és az értesítőn megadott vizsgázói kóddal megtekinthetők a http://www.oei.hu honlapon.

 

A sikeres vizsgához az egyes készségeknél (olvasott szöveg értése, hallott szöveg értése, íráskészség), és az írásbeli vizsgánál összesen, illetve szóbeli vizsgánál el kell érni a minimális pontszámot.

 

Az akkreditált vizsga sikerességéhez szükséges minimális pontszámokat az alább található táblázat mutatja.

 

Vizsga

Olvasott szövegértés

 

hallott szövegértés

 

levélírás

 

 

Írásbeli összesen

 

szóbeli

 

 

Írásbeli és szóbeli összesen

Zertifikat Deutsch B1

100-ból

60 pont

100-ból

60 pont

100-ból

60 pont

-

100-ból

60 pont

100-ból

240 pont

Zertifikat Deutsch B2

20-ból

10 pont

20-ból

10 pont

30-ból

15 pont

70-ből

42 pont

30-ból

18 pont

100-ból

60 pont

Zertifikat Deutsch C1

20-ból

10 pont

20-ból

10 pont

30-ból

15 pont,

de min. 7 pont a részfeladatoknál

70-ből

42 pont

30-ból

18 pont

100-ból

60 pont

 

Dolgozatok megtekintése

A dolgozatok megtekintésére a vizsgahelyen nincs lehetőség. Amennyiben a vizsgázó meg akarja nézni a dolgozatot, ezt csak a vizsgaközpontban (Osztrák Intézet, Budapest) az utolsó vizsganaptól számítva négy hétig – előre egyeztetett időpontban – teheti meg. További részletek ITT.

A pontszámmal vagy a pontozással kapcsolatos esetleges kérdésekkel keresheti ÖSD-felelős munkatársunkat Madaras Barbarát az alábbi elérhetőségen: madaras.barbara@uni-sopron.hu .

 

Bizonyítványok

Sikeres nyelvvizsga esetén a vizsgázó 2 bizonyítványt kap:

 • OSZTRÁK bizonyítványt,

2019 február óta a vizsga Ausztriában moduláris (B1: 4 modul – olvasásértés, hallásértés, írott szöveg és szóbeli; B2: 2 modul – írásbeli, szóbeli; C1: 2 modul – írásbeli, szóbeli). Amennyiben valamelyik modul sikeres, a vizsgázó erről osztrák bizonyítványt kap. Ausztriai felhasználásra kombinálhatóak azok a modulbizonyítványok, amelyeket a vizsgázó egy éven belül szerez.

 • MAGYAR bizonyítványt, magyarországi felhasználásra (felvételi, diplomaszerzés, munkahely stb.). Részvizsgáról szóló bizonyítvány B2 és C1 szinten nincs. B1 esetén sikeres olvasásértés és levélírás esetén „B”, azaz írásbeli bizonyítványt, sikeres hallásértés és szóbeli vizsga esetén „A”, azaz szóbeli bizonyítványt kap. 

 

A bizonyítványok 4-6 héttel a vizsga után érkeznek meg az INYK-ba.

 

Bizonyítványok átvétele

Honlapunkon a HÍREK menüpont alatt jelezzük, hogy mikortól vehetők át a bizonyítványok, az átvétel csak személyesen vagy meghatalmazással lehetséges.

 

Hibás vagy elveszett bizonyítvány

Ha a vizsgázó elveszítette az ÖSD magyar nyelvű bizonyítványát, ugyanarról a vizsgáról még egyszer nem kaphat bizonyítványt, csak ún. hatósági igazolványt. A hatósági igazolvány az elveszett bizonyítványról és az abban szereplő adatokról szóló igazolás, melyet az OH Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központnál lehet kérni. A hatosági igazolványban szerepel az eredeti bizonyítvány száma és az anyakönyvi szám is.

Ha a vizsgázó elveszítette az osztrák bizonyítványát, akkor az eredeti bizonyítvány kiállítását követő öt éven belül kérheti új bizonyítvány kiállítását. Ehhez szükség van a bizonyítvány elvesztéséről szóló rendőrségi igazolásra és annak német nyelvű fordítására, melyeket el kell juttatni a kérvénnyel együtt a vizsgahelyre.

Mivel a bizonyítványba (magyar nyelvű, német nyelvű) kerülő adatok helyességét a vizsgázónak a szóbeli vizsga elején aláírással igazolnia kellett, így azok helytelensége esetén a vizsgázók felelnek a következményekért, az új bizonyítvány kiállításának költségei a vizsgázót terhelik.

 

Fellebbezés

Fellebbezési kérelemmel a Vizsgaközponthoz (Osztrák Intézet, Budapest) kell fordulni. Tudnivalók ITT

A vizsgahely fenntartja a jogot, hogy a vizsgázó ismételt jelentkezését nem fogadja el le nem zárult fellebbezési eljárás esetén.

 

Sikertelen vizsga

Sikertelen vizsga esetén csak a teljes vizsga (írásbeli és szóbeli) ismételhető, amennyiben a vizsgázó magyar bizonyítványt is szeretne kapni. Államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány csak abban az esetben állítható ki, ha a vizsgázó az írásbeli és a szóbeli vizsgát egy vizsgaidőszakon belül teszi le sikeresen.

 

Fogyatékkal élők vizsgái

Az ÖSD vizsgákon a fogyatékkal élő vizsgázóknak is teljesíteni kell a vizsga minden részfeladatát, de esetükben a vizsga tárgyi feltételeit, lebonyolítását - amennyiben lehetőség van - a vizsgázó hátrányos helyzetéhez igazítjuk. Jelentkezéskor közölni kell fogyatékosságot, és a fogyatékot igazoló egy évnél nem régebbi szakorvosi igazolást mellékelni kell a jelentkezéshez. A személyre szabott segítség csak úgy lehetséges, ha arról egyeztetés történik a jelentkezés elfogadása előtt, ezért az INYK felkeresése szükséges.

Az épületünk teljes mértékben akadálymentes.

 

Vizsgaszabályzat érvényessége

Ez a vizsgaszabályzat 2021. február 26-tól érvényes.

 

 

 


 

Ha a soproni vizsgákkal kapcsolatban további kérdései vannak, keresse Madaras Barbarát a madaras.barbara@uni-sopron.hu elérhetőségen, vagy írjon az inyk@uni-sopron.hu e-mail címre.

 

ÖSD vizsgákkal kapcsolatos további információk:

ÖSD Vizsgaközpont Bécs

ÖSD Vizsgaközpont Budapest